szukaj w artykułach redakcyjnych
polski      english 

Strona główna

Kalendarium

O bazie

Szukaj w bazie danych

Centrum

LogowanieO BAZIE

Informacyjny serwis internetowy "Getto Warszawskie" stanowi ogólnodostępny zbiór informacji z dziejów getta i jego mieszkańców. Powstaje on na podstawie źródeł archiwalnych i danych bibliograficznych.Informacje zgromadzone są w postaci bazy danych, której architektura zaprojektowana i zrealizowana została w sposób umożliwiający łatwe odnajdowanie wzajemnie powiązanych ze sobą faktów, dotyczących mieszkańców, wydarzeń oraz miejsc z nimi związanych. Ponadto w przypadku miejsc znajdujących się w granicach getta możliwe jest oglądanie ich położenia na interaktywnym planie getta. W zależności od szczegółowości zgromadzonych danych możliwe jest lokalizowanie na planie poszczególnych budynków o wybranym dokładnie adresie tzn. nazwie ulicy i numerze domu. Dodatkowo użytkownicy mogą zapoznać się ze źródłami pochodzenia zgromadzonych danych.

Poniżej zamieszczamy podstawy korzystania z kolejnych elementów serwisu.

Kalendarium

Zadaniem kalendarium jest syntetyczna prezentacja dziejów getta warszawskiego, na tle niektórych wydarzeń wojny i okupacji, stanowiących istotny kontekst dla historii getta bądź mających wpływ na nastroje, postawy i działania w dzielnicy zamkniętej. Kalendarium ukazywane jest w postaci chronologicznej listy zdarzeń.


Wyszukiwanie w bazie danych
Wybranie z menu górnego elementu "Szukaj w bazie danych" spowoduje przejście do strony zawierającej formularz wyszukiwania. Formularz zawiera trzy grupy pól dotyczące ludzi, miejsc oraz wydarzeń. Wpisanie do przynajmniej jednego z podanych pól poszukiwanego wyrażenia, zgodnie z nagłówkiem danego pola, a następnie naciśnięcie odpowiadającego danemu polu przycisku "szukaj" wywoła proces wyszukiwania i wyświetlenia wyników. Wyniki prezentowane są w formie tabel tworzonych w predefiniowanym układzie kolumn. Dane wyświetlane w tabelach stanowią informacje skrócone, których rozwinięcie można uzyskać klikając odpowiedni odnośnik.
Tabelaryczne zestawienia wyników mogą zawierać tzw. rekordy połączone. Tego typu wyniki są wyświetlane na niebieskim tle. W tabeli widoczny jest wówczas jedynie tzw. rekord główny. Po wyświetleniu szczegółów takiego rekordu możliwe jest obejrzenie informacji z wszystkich innych rekordów z nim związanych. Celem łączenia rekordów jest pogrupowanie informacji np. o danej osobie, by uniknąć konieczności wielokrotnego przeszukiwania bazy danych w celu poznania wszystkich wpisów jakie o tej osobie baza zawiera.

Element "Szukaj w bazie danych" umożliwia także skorzystanie z interfejsu wyszukiwania zaawansowanego. Interfejs ten daje możliwość szczegółowego określania parametrów wyszukiwania i sortowania wyników. Do uzyskania wyników konieczne jest w tym przypadku zdefiniowanie układu kolumn, z których utworzona zostanie tabela wynikowa. Podobnie jak w przypadku korzystania z wyszukiwania uproszczonego w tabelach wyświetlane są informacje skrócone, których rozwinięcie można uzyskać klikając odpowiedni odnośnik.


Miejsca
Kliknięcie w lewym ilustrowanym menu elementu "miejsca" spowoduje przejście do strony głównej interfejsu umożliwiającego wyszukiwanie informacji dotyczących konkretnych miejsc, jak ulice czy obiekty. Na stronie prezentowana jest lista wybranych ulic w trzykolumnowym układzie alfabetycznym. Nazwy ulic są odnośnikami do pełniejszych informacji. W zależności od ilości informacji znajdujących się w bazie danych, po wskazaniu kursorem i kliknięciu wybranej ulicy, wyświetlona zostanie tabela z listą obiektów zlokalizowanych przy danej ulicy. Naciśnięcie umieszczonego obok wybranego obiektu przycisku "pokaż"spowoduje wyświetlenie nowego okna zawierającego szczegółowe informacje dotyczące danego miejsca.
Miejsce, które nie znajduje się w granicach getta będzie opatrzone odpowiednią informacją i tym samym nie będzie możliwe zlokalizowanie go na dostępnym w serwisie planie getta.
Jeżeli z wybranym miejscem skojarzone są w bazie danych informacje dotyczące wydarzeń bądź osób z nim związanych możliwe będzie bezpośrednie przejście do tych informacji. Możliwośc taka ujawniana będzie poprzez wyświetlanie umieszczonego w ramce odpowiedniego odnośnika np.: "Przejdź do wydarzenia".
Zamknięcia nowootwartego okna można dokonać klikając odnośnik "Zamknij okno".


Ludzie
Po kliknięciu w lewym ilustrowanym menu elementu "ludzie" nastąpi przejście do strony głównej interfejsu umożliwiającego wyszukiwanie informacji dotyczących mieszkańców getta. Na stronie prezentowana jest lista wybranych osób w trzykolumnowym układzie alfabetycznym. Nazwiska są odnośnikami do pełniejszych informacji. W zależności od ilości informacji znajdujących się w bazie danych, po wskazaniu kursorem i kliknięciu nazwiska wybranej osoby, wyświetlona zostanie tabela z listą osób o nazwiskach całkowicie lub częściowo identycznych. Wyświetlona lista może mieć również postać jednoelementową tzn. prezentowana jest tylko jedna wybrana osoba. Naciśnięcie umieszczonego obok nazwiska przycisku "pokaż" spowoduje wyświetlenie nowego okna zawierającego szczegółowe informacje dotyczące danej osoby.
Jeżeli z wybranym nazwiskiem skojarzone są w bazie danych informacje dotyczące wydarzeń bądź miejsc z nim związanych możliwe będzie bezpośrednie przejście do tych informacji. Możliwośc taka ujawniana będzie poprzez wyświetlanie umieszczonego w ramce odpowiedniego odnośnika np.: "Przejdź do miejsca".
Zamknięcia nowootwartego okna można dokonać klikając odnośnik "Zamknij okno".


Wydarzenia
Kliknięcie w lewym ilustrowanym menu elementu "wydarzenia" spowoduje przejście do strony głównej interfejsu umożliwiającego wyszukiwanie informacji dotyczących wydarzeń jakie miały miejsce na terenie getta podczas II wojny światowej oraz, w ograniczonym zakresie, w miesiącach późniejszych bądź poprzedających ten okres.
Na stronie wyświetlany jest interfejs graficzny, mający postać kalendarza, którego wiersze reprezentują miesiące natomiast kolumny - lata. Kliknięcie na prostokącie leżącym na przecięciu danego wiersza i kolumny spowoduje wyświetlenie wydarzeń zidentyfikowanych jako te, które miały miejsce w wybranym miesiącu i roku. Zakres czasowy jaki możliwy jest do wybrania za pośrednictwem kalendarza obejmuje okres od stycznia 1939 roku do grudnia 1944 roku. Przyciski "wcześniej" i "później" służą do wyświetlania danych z okresu wykraczającego poza wymienione ramy czasowe.
Po wybraniu żądanego miesiąca wyświetlona zostanie lista wydarzeń mających miejsce we wskazanym czasie. Nad listą udostępniany jest uproszczony interfejs wyboru innych miesięcy. Każdy element listy wydarzeń jest odnośnikiem do pełniejszych informacji. Po kliknięciu wskazywanego odnośnika wyświetlone zostanie nowe okno prezentujące szczegółowe informacje dotyczące opisu danego zdarzenia.
Jeżeli z wybranym wydarzeniem skojarzone są w bazie danych informacje dotyczące osób bądź miejsc z nim związanych możliwe będzie bezpośrednie przejście do tych informacji. Możliwośc taka ujawniana będzie poprzez wyświetlanie umieszczonego w ramce odpowiedniego odnośnika np.: "Przejdź do osoby".
Zamknięcia nowootwartego okna można dokonać klikając odnośnik "Zamknij okno".


Źródła
Wybranie z lewego menu elementu "źródła" spowoduje przejście do strony, za pośrednictwem której można będzie zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi materiałów źródłowych, które wykorzystywano podczas tworzenia bazy danych dla niniejszego serwisu. Źródła podzielone są na rodzaje. W wyniku wybrania jednego z rodzajów źródeł wyświetlona zostanie tabela prezentująca listę materiałów źródłowych i ich autorów. Elementy listy są odnośnikami do informacji szczegółowych. Kliknięcie odnośnika spowoduje otworzenie nowego okna ze szczegółami dotyczącymi konkretnego źródła oraz ewentualnym komentarzem.


Plan getta
Wybranie z menu elementu "plan getta" spowoduje przejście do strony wyświetlającej mapkę getta warszawskiego. Mapka podzielona jest na sektory. Standardowo wyświetlane są jednocześnie cztery sektory. Klikając na wybranym sektorze można uzyskać jego powiększenie a tym samym podgląd mapy z większą ilością szczegółów. Wykorzystując strzałki kierunkowe, rozmieszczone wokół prezentowanych fragmentów mapy, można przesuwać podgląd planu getta w wybranym kierunku.
Z prawej strony fragmentów mapy wyświetlana jest zawsze miniatura całego planu getta. Czerwonym punktem jest na niej zaznaczany aktualnie prezentowany w powiększeniu rejon. Kliknięcie w obrębie miniatury spowoduje wyświetlenie wskazanych sektorów. Możliwa jest dzięki temu skokowa zmiana prezentowanego w postaci planu obszaru getta.

Wszystkie prezentowane w bazie rekordy stworzone zostały w oparciu o ogólnodostępne w literaturze lub materiałach archiwalnych dane i stanowią jedynie ich prezentację, nie są zaś odbiciem przekonań lub twierdzeń twórców czy redaktorów bazy.Copyright © 2011 Centrum Badań nad Zagładą Żydów
wykonano ze środków
Ford Foundation grant No 1015-1739 oraz The Fund for support of Jewish Institutions or Projects outside Norway
realizacja informatyczna: